Đăng nhập
20.735
0 người đang online
KHÓA XVI
(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ
Tổ đại biểu Tỉnh Cao Bằng
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, Đơn vị công tác
1 Đàm Viết Hà
2 Nông Thanh Tùng
Tổ đại biểu Huyện Hà Quảng
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, Đơn vị công tác
1 Nguyễn Thị Phương
2 Bế Thanh Tịnh
Tổ đại biểu Huyện Hoà An
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, Đơn vị công tác
1 Đại biểu 1 huyện Hòa An

°

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG